En aktiv strategi

Aktiv riskkontroll och förvaltning

Vi tar reda på vilken risknivå du bör ha

Det avgörande för vilken strategi du väljer som investerare är den risk du vill ta och när du behöver använda kapitalet – det vill säga din riskvilja och din tidshorisont.

Riskvärderingsverktyget hjälper till att ta reda på detta. Du som vill ha möjlighet till hög avkastning behöver exempelvis vara införstådd med att sannolikheten för värdefall också är större.

Vi ser aktivt till att behålla denna risknivå

När vi tagit reda på din risknivå så placeras ditt kapital i aktiefonder, räntefonder och absolutavkastande strategier (mer om dem längre ned).

Det avgörande för fördelningen mellan olika tillgångsslag och typer av fonder är din risknivå. Som mått på risk använder vi oss av standardavvikelse, det vill säga sannolikheten för att din avkastning avviker från den förväntade – både negativt och positivt.

Det avgörande för risken i din portfölj är risken i de underliggande fonderna. Skulle denna ändras – till exempel om en tillgång skulle få en väsentligt ökad risk – så kommer den fondens andel av portföljen viktas ned så att den risknivå som du valt behålls.

Vi gör aktiva uppdateringar av portföljen

I normalfallet består din portfölj av 15-30 enskilda fonder med en stor spridning avseende branscher, regioner och tillgångsslag. Vi gör kontinuerlig översyn och byter ut fonder om vi anser att det behövs.

Vi väljer aktiva förvaltare

En framgångsrik förvaltare kan sin marknad, är duktig på att analysera, håller en jämn risknivå och utnyttjar felprissättningar i marknaden. Vi väljer erfarna förvaltare som uppnått goda resultat.

Vi väljer också förvaltare av absolutavkastande strategier. Dessa förvaltare har ett bredare mandat för att uppnå avkastning. Man kan se det som att de har en större verktygslåda att jobba med för att uppnå avkastning. Dessa förvaltare kan till exempel agera utifrån en tro på att marknaden kommer att gå ned. Om förvaltaren får rätt så ökar fonden i värde.

De absolutavkastande strategierna är ett mycket bra komplement till en portfölj med enbart aktier och räntor – de uppvisar lägre risk än aktieinvesteringar och högre avkastning än ränteplaceringar.

Strategisk kapitalförvaltning erbjuder en aktiv portföljstrategi i alla led:

  • Personlig riskutvärdering
  • Månadsvis portföljöversyn säkerställer vald risk
  • Aktiv översyn och byte av fonder vid behov
  • Aktiv förvaltning i fonderna

När du vill veta mer

Sveriges första jämställda fonder

”Målet är alltid bättre avkastning” I juni 2017 startades Sveriges, och världens första fonder som på ett konkret och objektivt mätbart sätt förenar krav på bra avkastning och jämställda styrelser. Det handlar om tre rena aktiefonder: en [...]

De vill skapa trygg och riskjusterad avkastning

Strategisk Kapitalförvaltning ger sparare tillgång till väldiversifierade och individuellt riskanpassade fondportföljer. En stor utmaning vid finansiella placeringar är att hitta rätt risknivå och att kontinuerligt följa upp investeringarna så att risknivån behålls. Det kräver kunnande, [...]

Seriös finansiell portföljteori

Så mycket bättre än ”heta tips” om fonder och aktier Simon Reinius, VD på OPM, ger exempel för att illustrera vikten av strategisk allokering av investeringstillgångar. Tänk om du ärvde en miljon 1870 – Säg [...]