Våra Fonder

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB erbjuder 2 aktivt förvaltade fonder. Fonderna är lämpliga för långsiktigt sparande. De kan väljas som enskild placering eller kombineras i olika portföljalternativ för att uppnå den risknivå som passar varje enskild kund, se mer under avsnittet för portföljer.

Vi förvaltar våra fonder övertygade om att långsiktiga placeringar i diversifierade tillgångar med låg samvariation ger den bästa riskjusterade avkastningen. Inom respektive tillgång och marknad väljer vi ut aktiva fondförvaltare som är ledande på sina områden och bevisat att de slagit index. Genom dagliga kontroller och justeringar ser vi till att bibehålla väldiversifierade fondinnehav och att våra fonder inte avviker från sin riskprofil.

Absolutavkastande fondstrategier utgör en stor del av vår lågriskfond SP Aktiv Trygghet, de är en viktig beståndsdel i våra allokeringar genom dess låga korrelation med andra tillgångar.

I fonden SP Aktiv Tillväxt har vi valt att hålla en hög andel aktiva aktiefonder och en mindre del absolutavkastande strategier för att erbjuda ett alternativ med högre avkastningspotential.

I vår förvaltning anlitar vi fondbolaget Optimized Portfolio Management Stockholm AB som rådgivare gällande strategisk och taktisk allokering.

Våra fonder finns för närvarande tillgängliga via Folksam fondförsäkring, Fondmarknaden.se, Nord Fondkommission och fondplattformarna Mfex och Nasdaq Nordic Fund Market.

SP Aktiv trygghet

Fondens placeringsinriktning

SP Aktiv Trygghet är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan exempelvis ha mer koncentrerade exponeringar mot enskilda innehav än värdepappersfonder.

Fonden är en s.k. fondandelsfond som framförallt investerar i fonder med exponering mot traditionella tillgångsslag såsom aktier, obligationer och krediter samt mer alternativa tillgångsslag som hedgefonder, realtillgångar och private Equity.

Fonden har som inriktning att i huvudsak investera i fonder med exponering mot tillgångsslag med relativt låg risk. De huvudsakliga tillgångsklasserna med relativt låg risk bedöms vara obligationer, krediter och hedgefonder. Det är dock viktigt att poängtera att fonden även kommer att ha exponering mot andra och mer riskfyllda tillgångsslag. Fonden har en global placeringsinriktning och har därmed inga begränsningar avseende exponering mot enskilda geografiska regioner.

Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på tre till fem år och som eftersträvar en relativt låg risk för sin investering. Fondens risk mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 60-månadsperiod, ska i normalfallet ligga mellan 2 och 5 %. Fonden får endast använda derivatinstrument i syfte att effektivisera portföljförvaltningen eller att sänka risken i fonden.

Fondens riskprofil och målgrupp

Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas i första hand av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen med låg respektive hög risk. Placering i fonder med exponering mot aktier är generellt förenat med en hög risk, då aktiekurser kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i fonder som placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper är normalt sett lägre och påverkas av vilken duration fondens innehav har. Längre duration medför en högre risk och ökad känslighet mot förändringar i marknadsräntor. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i tillgångsslaget krediter påverkas i första hand av hur kreditgivarnas kreditvärdighet förändras. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag påverkas i första hand av de enskilda förvaltarnas skicklighet i genomförandet av sina placeringsstrategier och inte nödvändigtvis av generella upp- eller nedgångar på marknaden. Investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag är generellt sett också utsatt för likviditetsrisk i en högre grad än fonder som investerar i traditionella tillgångsslag.

Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. På en skala 1-7 bedöms fondens risk i normalfallet vara 3. Fonden lämnar ingen utdelning utan återinvesterar vinster i fonden.

Fonden finns för närvarande tillgängliga via Folksam fondförsäkring, Fondmarknaden.se och fondplattformarna Mfex och Nasdaq Nordic Fund Market.

KIID SP Aktiv Trygghet
Ladda ner
Fondbestämmelser SP Aktiv Trygghet
Ladda ner

SP Aktiv tillväxt

Fondens placeringsinriktning

SP Aktiv Tillväxt är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan exempelvis ha mer koncentrerade exponeringar mot enskilda innehav än värdepappersfonder.

Fonden är en s.k. fondandelsfond som framförallt investerar i fonder med exponering mot traditionella tillgångsslag såsom aktier, obligationer och krediter samt mer alternativa tillgångsslag som hedgefonder, realtillgångar och private Equity.

Fonden har som inriktning att i huvudsak investera i fonder med exponering mot tillgångsslag med relativt hög risk. De huvudsakliga tillgångsklasserna med relativt hög risk bedöms vara aktier, private Equity och hedgefonder. Det är dock viktigt att poängtera att fonden även kommer att ha exponering mot andra tillgångsslag. Fonden har en global placeringsinriktning och har därmed inga begränsningar avseende exponering mot enskilda geografiska regioner.

Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på tre till fem år och som eftersträvar en relativt låg risk för sin investering. Fondens risk mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 60-månadsperiod, ska i normalfallet ligga mellan 10 och 15 %. Fonden får endast använda derivatinstrument i syfte att effektivisera portföljförvaltningen eller att sänka risken i fonden.

Fondens riskprofil och målgrupp

Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas i första hand av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen med låg respektive hög risk. Placering i fonder med exponering mot aktier är generellt förenat med en hög risk, då aktiekurser kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i fonder som placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper är normalt sett lägre och påverkas av vilken duration fondens innehav har. Längre duration medför en högre risk och ökad känslighet mot förändringar i marknadsräntor. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i tillgångsslaget krediter påverkas i första hand av hur kreditgivarnas kreditvärdighet förändras. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag påverkas i första hand av de enskilda förvaltarnas skicklighet i genomförandet av sina placeringsstrategier och inte nödvändigtvis av generella upp- eller nedgångar på marknaden. Investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag är generellt sett också utsatt för likviditetsrisk i en högre grad än fonder som investerar i traditionella tillgångsslag.

Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. På en skala 1-7 bedöms fondens risk i normalfallet vara 5. Fonden lämnar normalt sett ingen utdelning utan återinvesterar vinster i fonden.

Fonden finns för närvarande tillgängliga via Folksam fondförsäkring, Fondmarknaden.se och fondplattformarna Mfex och Nasdaq Nordic Fund Market.

KIID SP Aktiv Tillväxt
Ladda ner
Fondbestämmelser SP Aktiv Tillväxt
Ladda ner