Våra Fonder

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB erbjuder fem aktivt förvaltade fonder.

Dels två breda fond-i-fonder som var och en består av 10-15 olika innehav. Fonderna är lämpliga för långsiktigt sparande. De kan väljas som enskild placering eller kombineras i olika portföljalternativ för att uppnå den risknivå som passar varje enskild kund, se mer under avsnittet för portföljer.

Dels förvaltar vi sedan juni 2017 Sveriges, och världens första fonder som på ett konkret och objektivt mätbart sätt förenar krav på bra avkastning och jämställda styrelser. Det är tre rena aktiefonder: en svensk, en europeisk och en global. Läs gärna mer om dessa nedan eller på www.jamstalldafonder.se.

Vi förvaltar våra fonder övertygade om att långsiktiga placeringar i diversifierade tillgångar med låg samvariation ger den bästa riskjusterade avkastningen. Inom respektive tillgång och marknad väljer vi ut aktiva fondförvaltare som är ledande på sina områden och bevisat att de slagit index. Genom dagliga kontroller och justeringar ser vi till att bibehålla väldiversifierade fondinnehav och att våra fonder inte avviker från sin riskprofil.

Absolutavkastande fondstrategier utgör en stor del av vår lågriskfond SP Aktiv- Defensiv, de är en viktig beståndsdel i våra allokeringar genom dess låga korrelation med andra tillgångar.

I fonden SP Aktiv- Offensiv har vi valt att hålla en hög andel aktiva aktiefonder och en mindre del absolutavkastande strategier för att erbjuda ett alternativ med högre avkastningspotential.

I vår förvaltning anlitar vi fondbolaget Optimized Portfolio Management Stockholm AB som rådgivare gällande strategisk och taktisk allokering.

Våra fonder SP Aktiv- Defensiv och SP Aktiv- Offensiv finns för närvarande tillgängliga via Folksam fondförsäkring, Nord Fondkommission och fondplattformarna Mfex och Nasdaq Nordic Fund Market.

Fonderna Jämställda Bolag Sverige, Jämställda Bolag Europa och Jämställda Bolag Global finns för närvarande tillgängliga hos Avanza, Nordnet, Nord Fondkommission och fondplattformarna Mfex och Nasdaq Nordic Fund Market.

SP Aktiv- Defensiv

Fondens placeringsinriktning

SP Aktiv- Defensiv är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan exempelvis ha mer koncentrerade exponeringar mot enskilda innehav än värdepappersfonder.

Fonden är en s.k. fondandelsfond som framförallt investerar i fonder med exponering mot traditionella tillgångsslag såsom aktier, obligationer och krediter samt mer alternativa tillgångsslag som hedgefonder, realtillgångar och private Equity.

Fonden har som inriktning att i huvudsak investera i fonder med exponering mot tillgångsslag med relativt låg risk. De huvudsakliga tillgångsklasserna med relativt låg risk bedöms vara obligationer, krediter och hedgefonder. Det är dock viktigt att poängtera att fonden även kommer att ha exponering mot andra och mer riskfyllda tillgångsslag. Fonden har en global placeringsinriktning och har därmed inga begränsningar avseende exponering mot enskilda geografiska regioner.

Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på tre till fem år och som eftersträvar en relativt låg risk för sin investering. Fondens risk mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 60-månadsperiod, ska i normalfallet ligga mellan 2 och 5 %. Fonden får endast använda derivatinstrument i syfte att effektivisera portföljförvaltningen eller att sänka risken i fonden.

Fondens riskprofil och målgrupp

Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas i första hand av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen med låg respektive hög risk. Placering i fonder med exponering mot aktier är generellt förenat med en hög risk, då aktiekurser kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i fonder som placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper är normalt sett lägre och påverkas av vilken duration fondens innehav har. Längre duration medför en högre risk och ökad känslighet mot förändringar i marknadsräntor. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i tillgångsslaget krediter påverkas i första hand av hur kreditgivarnas kreditvärdighet förändras. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag påverkas i första hand av de enskilda förvaltarnas skicklighet i genomförandet av sina placeringsstrategier och inte nödvändigtvis av generella upp- eller nedgångar på marknaden. Investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag är generellt sett också utsatt för likviditetsrisk i en högre grad än fonder som investerar i traditionella tillgångsslag.

Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. På en skala 1-7 bedöms fondens risk i normalfallet vara 3. Fonden lämnar ingen utdelning utan återinvesterar vinster i fonden.

Fonden finns för närvarande tillgängliga via Folksam fondförsäkring, Fondmarknaden.se och fondplattformarna Mfex och Nasdaq Nordic Fund Market.

KIID SP Aktiv- Defensiv
Ladda ner
Fondbestämmelser SP Aktiv- Defensiv
Ladda ner

SP Aktiv- Offensiv

Fondens placeringsinriktning

SP Aktiv- Offensiv är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan exempelvis ha mer koncentrerade exponeringar mot enskilda innehav än värdepappersfonder.

Fonden är en s.k. fondandelsfond som framförallt investerar i fonder med exponering mot traditionella tillgångsslag såsom aktier, obligationer och krediter samt mer alternativa tillgångsslag som hedgefonder, realtillgångar och private Equity.

Fonden har som inriktning att i huvudsak investera i fonder med exponering mot tillgångsslag med relativt hög risk. De huvudsakliga tillgångsklasserna med relativt hög risk bedöms vara aktier, private Equity och hedgefonder. Det är dock viktigt att poängtera att fonden även kommer att ha exponering mot andra tillgångsslag. Fonden har en global placeringsinriktning och har därmed inga begränsningar avseende exponering mot enskilda geografiska regioner.

Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på tre till fem år och som eftersträvar en relativt låg risk för sin investering. Fondens risk mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 60-månadsperiod, ska i normalfallet ligga mellan 10 och 15 %. Fonden får endast använda derivatinstrument i syfte att effektivisera portföljförvaltningen eller att sänka risken i fonden.

Fondens riskprofil och målgrupp

Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas i första hand av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen med låg respektive hög risk. Placering i fonder med exponering mot aktier är generellt förenat med en hög risk, då aktiekurser kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i fonder som placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper är normalt sett lägre och påverkas av vilken duration fondens innehav har. Längre duration medför en högre risk och ökad känslighet mot förändringar i marknadsräntor. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i tillgångsslaget krediter påverkas i första hand av hur kreditgivarnas kreditvärdighet förändras. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag påverkas i första hand av de enskilda förvaltarnas skicklighet i genomförandet av sina placeringsstrategier och inte nödvändigtvis av generella upp- eller nedgångar på marknaden. Investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag är generellt sett också utsatt för likviditetsrisk i en högre grad än fonder som investerar i traditionella tillgångsslag.

Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. På en skala 1-7 bedöms fondens risk i normalfallet vara 5. Fonden lämnar normalt sett ingen utdelning utan återinvesterar vinster i fonden.

Fonden finns för närvarande tillgängliga via Folksam fondförsäkring, Fondmarknaden.se och fondplattformarna Mfex och Nasdaq Nordic Fund Market.

KIID SP Aktiv- Offensiv
Ladda ner
Fondbestämmelser SP Aktiv- Offensiv
Ladda ner

Jämställda Bolag Sverige

www.jamstalldafonder.se
Fondens placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i svenska aktier. Fonden ska vid varje tidpunkt till minst 90 procent vara investerad i aktier noterade på svenska reglerade marknader och som är utgivna av bolag som förvaltaren bedömer uppfyller vissa krav på jämställdhet. Fondens medel placeras i en diversifierad portfölj och fonden är inte inriktad mot någon särskild bransch. Fonden får investera upp till 10 procent av fondens värde i andra fondandelar, inklusive ETF:er. Fonden kommer under normala förhållanden endast att använda denna möjlighet i syfte att hantera flöden i fonden och inte som en långsiktig strategi. Fondens målsättning är att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 5 och 8 procent. Av fondens faktablad framgår fondens rekommenderade placeringshorisont, över vilken fondens genomsnittliga årliga avkastning bör mätas. En investering i fonden är förenad med en hög risk och en investerare bör ha en placeringshorisont om minst fem år.

Förvaltarens krav på jämställdhet

Urvalet görs genom att förvaltaren analyserar fördelningen mellan kvinnor och män i bolagens styrelser. För att ett bolag ska klassificeras som jämställt, och därmed ingå i det investeringsunivers inom vilket förvaltaren fattar placeringsbeslut, får inte andelen män respektive kvinnor i bolagets styrelse understiga 40 procent. Det innebär att fonden väljer bort de bolag som inte lever upp till förvaltarens krav på jämställdhet. Utifrån fondens investeringsunivers placerar fonden i de bolag som förvaltaren bedömer kan generera bäst avkastning till fondandelsägarna. Fonden ska vid var tid vara investerad till minst 90 procent i bolag som förvaltaren bedömer uppfyller förvaltarens krav på jämlikhet, vilket innebär att upp till 10 procent av fondens värde kan placeras i värdepapper som utfärdats av bolag som inte uppfyller förvaltarens krav på jämställdhet, i fondandelar (inklusive ETF:er) som inte uppfyller förvaltarens krav på jämställdhet eller på konto hos kreditinstitut.

Fondens riskprofil

Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas i första hand av risk på aktiemarknaderna. Marknadsrisk mot aktiemarknaden innebär risk för nedgång i fondens värde till följd av nedgång i aktiemarknaden. Fonden påverkas även av kredit/-motpartsrisk, dvs. risken för minskat fondandelsvärde till följd av att fondens motparter, i form av exempelvis transaktionsmotparter eller motparter vid placering på konto hos kreditinstitut, inte kan fullfölja sina åtaganden. Fonden kan även utsättas för likviditetsrisk, dvs. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. Då fondens investeringar är koncentrerade till ett land (Sverige) påverkas fonden också av koncentrationsrisk, vilket ökar risken i fonden.

KIID Jämställda Bolag Sverige A
Ladda ner
Fondbestämmelser Jämställda Bolag Sverige A
Ladda ner

Jämställda Bolag Europa

www.jamstalldafonder.se
Fondens placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i europeiska aktier. Fonden ska vid varje tidpunkt till minst 90 procent vara investerad i aktier noterade på reglerade marknader inom EES och som är utgivna av bolag som förvaltaren bedömer uppfyller vissa krav på jämställdhet. Fondens medel placeras i en diversifierad portfölj och fonden är inte inriktad mot någon särskild bransch. Fonden får investera upp till 10 procent av fondens värde i andra fondandelar, inklusive ETF:er. Fonden kommer under normala förhållanden endast att använda denna möjlighet i syfte att hantera flöden i fonden och inte som en långsiktig strategi. Fondens målsättning är att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 5 och 8 procent. Av fondens faktablad framgår fondens rekommenderade placeringshorisont, över vilken fondens genomsnittliga årliga avkastning bör mätas. En investering i fonden är förenad med en hög risk och en investerare bör ha en placeringshorisont om minst fem år.

Förvaltarens krav på jämställdhet

Urvalet görs genom att förvaltaren analyserar fördelningen mellan kvinnor och män i bolagens styrelser. För att ett bolag ska klassificeras som jämställt, och därmed ingå i det investeringsunivers inom vilket förvaltaren fattar placeringsbeslut, får inte andelen män respektive kvinnor i bolagets styrelse understiga 40 procent. Det innebär att fonden väljer bort de bolag som inte lever upp till förvaltarens krav på jämställdhet.

Utifrån fondens investeringsunivers placerar fonden i de bolag som förvaltaren bedömer kan generera bäst avkastning till fondandelsägarna. Fonden ska vid var tid vara investerad till minst 90 procent i bolag som förvaltaren bedömer uppfyller förvaltarens krav på jämlikhet, vilket innebär att upp till 10 procent av fondens värde kan placeras i värdepapper som utfärdats av bolag som inte uppfyller förvaltarens krav på jämställdhet, i fondandelar (inklusive ETF:er) som inte uppfyller förvaltarens krav på jämställdhet eller på konto hos kreditinstitut.

Fondens riskprofil

Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas i första hand av risk på aktie- och valutamarknaderna. Marknadsrisk mot aktiemarknaden innebär risk för nedgång i fondens värde till följd av nedgång i aktiemarknaden. Valutarisk betyder risken för minskat fondandelsvärde till följd av förändringar i de valutakurser som fonden är exponerade mot. Fonden påverkas även av kredit/-motpartsrisk, dvs. risken för minskat fondandelsvärde till följd av att fondens motparter, i form av exempelvis transaktionsmotparter eller motparter vid placering på konto hos kreditinstitut, inte kan fullfölja sina åtaganden. Fonden kan även utsättas för likviditetsrisk, dvs. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader.

KIID Jämställda Bolag Europa A
Ladda ner
Fondbestämmelser Jämställda Bolag Europa A
Ladda ner

Jämställda Bolag Global

www.jamstalldafonder.se
Fondens placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i globala aktier. Fonden ska vid varje tidpunkt till minst 90 procent vara investerad i aktier noterade på globala reglerade marknader och som är utgivna av bolag som förvaltaren bedömer uppfyller vissa krav på jämställdhet. Fondens medel placeras i en diversifierad portfölj och fonden är inte inriktad mot någon särskild bransch. Fonden får investera upp till 10 procent av fondens värde i andra fondandelar, inklusive ETF:er. Fonden kommer under normala förhållanden endast att använda denna möjlighet i syfte att hantera flöden i fonden och inte som en långsiktig strategi. Fondens målsättning är att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 5 och 8 procent. Av fondens faktablad framgår fondens rekommenderade placeringshorisont, över vilken fondens genomsnittliga årliga avkastning bör mätas. Publicerad den 1 juni 2017 En investering i fonden är förenad med en hög risk och en investerare bör ha en placeringshorisont om minst fem år.

Förvaltarens krav på jämställdhet

Urvalet görs genom att förvaltaren analyserar fördelningen mellan kvinnor och män i bolagens styrelser. För att ett bolag ska klassificeras som jämställt, och därmed ingå i det investeringsunivers inom vilket förvaltaren fattar placeringsbeslut, får inte andelen män respektive kvinnor i bolagets styrelse understiga 35 procent. Det innebär att fonden väljer bort de bolag som inte lever upp till förvaltarens krav på jämställdhet. Utifrån fondens investeringsunivers placerar fonden i de bolag som förvaltaren bedömer kan generera bäst avkastning till fondandelsägarna. Fonden ska vid var tid vara investerad till minst 90 procent i bolag som förvaltaren bedömer uppfyller förvaltarens krav på jämlikhet, vilket innebär att upp till 10 procent av fondens värde kan placeras i värdepapper som utfärdats av bolag som inte uppfyller förvaltarens krav på jämställdhet, i fondandelar (inklusive ETF:er) som inte uppfyller förvaltarens krav på jämställdhet eller på konto hos kreditinstitut.

Fondens riskprofil

Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas i första hand av risk på aktie- och valutamarknaderna. Marknadsrisk mot aktiemarknaden innebär risk för nedgång i fondens värde till följd av nedgång i aktiemarknaden. Valutarisk betyder risken för minskat fondandelsvärde till följd av förändringar i de valutakurser som fonden är exponerade mot. Fonden påverkas även av kredit/-motpartsrisk, dvs. risken för minskat fondandelsvärde till följd av att fondens motparter, i form av exempelvis transaktionsmotparter eller motparter vid placering på konto hos kreditinstitut, inte kan fullfölja sina åtaganden. Fonden kan även utsättas för likviditetsrisk, dvs. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader.

KIID Jämställda Bolag Global A
Ladda ner
Fondbestämmelser Jämställda Bolag Global A
Ladda ner