Om företaget

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi erbjuder våra kunder fonder och diskretionära fondportföljer med fokus på optimal diversifiering och individuell anpassning av risknivå.

Vi erbjuder privatpersoner, företag och institutioner aktiv riskstyrd förvaltning med bred riskspridning. All förvaltning sker med tydlig målsättning avseende risk, korrelation och avkastning med mål att skapa mervärde i alla tre dimensioner.

Vår tjänst Strategisk Pension erbjuds i sju olika risknivåer. Tjänsten investerar med bred riskspridning, huvudsakligen i absolutavkastande fonder i de lägre riskklasserna och i aktiefonder i de högre riskklasserna. I de lägre riskklasserna är målsättningen att skapa portföljer med mycket begränsad risk, det vill säga att oroliga börstider inte innebär större svängningar i värdeutvecklingen. För investerare med en längre investeringshorisont erbjuds högre riskklasser med större allokeringar mot aktier med målsättningen att skapa en hög riskjusterad avkastning.

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB är anslutet till SwedSec och InsureSec.

Företaget grundades 2014 av Christoffer Augustsson, Johan Medin och Ola Bladhammar.

Personal

Företagsledning

DSC_2823_320x320
Tomas Rosander

VD för Strategisk Kapitalförvaltning. Tomas har många års erfarenhet från finansbranschen, främst från chefspositioner inom försäkringsföretag. Han kommer senast från Movestic Livförsäkring AB och har tidigare erfarenhet från SPP Livförsäkring, Folksam och KPA Pension. Utöver detta har Tomas jobbat med fondadministration och har många års erfarenhet av försäljning. Tomas är licensierad av SwedSec.

DSC_2833_320x320
Johan Berlitz

Vice VD i Bolaget och är även på heltid bolagets förvaltningsansvarig med ansvar för frågor avseende den diskretionära förvaltningen. Johan har flera års erfarenhet som analytiker från värdepappersbolag. Inom fondförvaltning har Johan arbetat med analys, orderläggning och regelefterlevnad och han har en god kunskap om värdepappersmarknaden. Johan är licensierad av SwedSec.

Rådgivning/ Kundservice

tord-ny
Tord Sjöström

Tord har varit verksam inom försäkringsbranschen under 35 år, hos Folksam, Wasa och Länsförsäkringar som försäljare och försäljningschef. Han har drivit egen försäkringsmäklarverksamhet under en period av 10 år. Tidigare anställd hos Pensionsgruppen sedan 2006.  Är licenserad av SwedSec och InsureSec.

elin-ny
Elin Larsson

Elin har arbetat flera år som rådgivare och har många års erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen. Innehar en civilekonomexamen och var tidigare anställd hos Pensionsgruppen sedan 2007. Är licenserad av SwedSec och InsureSec.

erland-ny
Erland Olsson

Erland har många års erfarenhet som försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare, bland annat  från Folksam och Investerum. Innehar en fil.kand i statskunskap och ekonomisk historia. Var tidigare anställd hos Pensionsgruppen sedan 2012. Erland är licenserad av SwedSec och InsureSec.

lon
Lars-Olof Nilsson

Lars-Olof har närmare 30 års erfarenhet inom finans- och försäkringsbranschen. Han har 10 års erfarenhet som förmedlare av förmögenhets-, privat-, och tjänstepensionslösningar. Lars-Olof var tidigare anställd hos Pensionsgruppen sedan 2011 och dessförinnan 18 år hos Folksam med PrivatLiv-Förmögenhets-FöretagsLiv-rådgivning och administration. Lars-Olof är licenserad av SwedSec och InsureSec.

Förmedlarkontakt

 liviu
Liviu Voinea

Liviu har jobbat inom försäkrings- och finansbranschen i tolv år, bland annat som privat och företagsrådgivare på Folksam och var tidigare anställd hos Pensionsgruppen sedan 2011. Liviu är diplomerad inom Livförsäkring och Juridik via IFU och licenserad av SwedSec.

Back Office

DSC_2799_320x320
Louise Engström

Ansvarar för att administrera, övervaka, dokumentera och kontrollera att den administrativa processen följs.
Louise har flera års erfarenhet av administration och försäljning, har studerat ekonomi och HR, innehar certifiering för investeringsrådgivning och är licensierad av SwedSec.

Styrelse

DSC_2841_320x320
Bo Thärning

Bo Thärning är styrelseordförande. Bo har många års erfarenhet från reglerad verksamhet i finansbranschen, bland annat från tidigare anställningar i Gota Bank, Folksam Kapitalförvaltning och som VD på Folksam Fond AB.

Christoffer Augustsson

Christoffer Augustsson är styrelseledamot och delägare i Bolaget. Christoffer har omfattande erfarenhet från försäkringsbranschen samt av styrelsearbete i reglerade företag.

DSC_3557_160x160
Ola Bladhammar

Ola Bladhammar är styrelseledamot och delägare i Bolaget. Ola har flera års erfarenhet från försäkringsbranschen genom anställning som försäkringsförmedlare.

DSC_2791_320x320
Johan Medin

Johan Medin är styrelseledamot och delägare i Bolaget. Johan har tidigare jobbat som personalchef och med försäljning på både försäkringsbolag och försäkringsförmedlarbolag.

 

Legal information

Tillstånd

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB:s verksamhet är tillståndspliktig enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB innehar sedan 2016-01-12 följande tillstånd:

 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

 • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

 • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet

 • Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare

 • Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare

 • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling

 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

Intern styrning och kontroll

Bolaget har oberoende kontrollfunktioner, interna regler, rutiner och processer för att säkra en god styrning, riskhantering och kontroll i verksamheten.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets interna styrning och kontroll och ska verka för att en god sådan främjas i verksamheten. Det är styrelsen som ska säkerställa att bolagets kontrollmiljö och styrsystem är effektiva och står i proportion till den verksamhet som bolaget bedriver. Bolaget tillämpar principen om de tre försvarslinjerna. Första linjen ansvarar för att identifiera och hantera de risker som uppstår i verksamheten, andra linjen ska genom kontroller och råd och stöd säkerställa att riskerna är omhändertagna och i den tredje linjen ligger funktionen för oberoende granskning av den första och andra försvarslinjen.

Första försvarslinjen består av den affärsdrivande verksamheten och där ingår VD, andra ledande befattningshavare samt övriga anställda. Det är första försvarslinjen som äger riskerna i affärsverksamheten och som har ett ansvar att kontrollera och hantera de risker som uppkommer där. VD leder den löpande verksamheten och ska aktivt verka för att skapa en företagskultur där samtliga anställda strävar efter att uppnå en god kontrollmiljö med ett gemensamt mål att bidra till en effektiv och god intern styrning och kontroll av verksamheten i Bolaget.

Andra försvarslinjen består av funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad (compliance) och dessa funktioner är oberoende från affärsverksamheten. Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB har via avtal lagt ut funktionen för regelefterlevnad och riskkontroll till FCG Risk & Compliance AB (”FCG”).

Bolagets funktion för regelefterlevnad (”Compliancefunktionen”) är en från affärsverksamheten oberoende funktion som ska utgöra ett stöd för styrelse, VD samt hela första försvarslinjen i arbetet med att säkerställa regelefterlevnaden i bolaget. Compliancefunktionen ska även kontrollera och regelbundet bedöma de åtgärder och rutiner som finns för regelefterlevnad i bolaget. Vidare ska compliancefunktionen arbeta självständigt, riskbaserat och vara organisatoriskt placerad under VD och rapportera direkt till VD och styrelsen.

Bolagets funktion för riskhantering är en från affärsverksamheten oberoende funktion och ska löpande kontrollera verksamhetens risker samt utgöra ett stöd för styrelse, VD och övrig ledning i dess arbete med att säkerställa en god riskhantering och riskkontroll. Riskhantering ska arbeta självständigt, riskbaserat och vara organisatoriskt placerad under VD och rapportera direkt till styrelsen. Vidare ska riskhantering  implementera riktlinjer och rutiner för riskhantering.

Tredje försvarslinjen utgör funktionen för internrevision som är en oberoende granskningsfunktion. Ansvarig internrevisor för Bolaget är Moneo Business Integration AB. Funktionen för internrevision stöttar styrelsen i utvärderingen av företagsstyrningssystemet, inklusive organisationens riskhantering, styrning och kontrollverksamhet. Funktionen för internrevision ska även granska och utvärdera funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad.

Ersättningspolicy

Bolagets ersättningspolicy syftar till att säkerställa att Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB har interna regler för sitt ersättningssystem.

Ladda ner

Ytterligare information angående Bolagets ersättningspolicy lämnas av Bolaget; 08-566 301 25 alternativt info@strategiskkf.se.

Policy för hantering av intressekonflikter

Bolaget har fastställt en policy för hantering av intressekonflikter. Policyns syfte är att säkerställa att bolagets kunder behandlas rättvist och med största möjliga integritet samt att kunders intressen alltid skyddas.

Policyn innehåller en beskrivning av bolagets rutiner för att aktivt och löpande identifiera och hantera de eventuella intressekonflikter som kan uppkomma mellan bolaget och en anställd eller närstående till bolaget (såsom styrelseledamöter, koncernbolag, ägare eller nära associerade affärs- eller ägarintressen) och dess kunder samt mellan bolaget och kunder till bolaget.

I policyn finns även en redogörelse över de särskilda intressekonflikter som bolaget har identifierat samt hur bolaget avser att hantera dessa för att säkerställa att kundernas intressen inte ska påverkas negativt.

Dessa riktlinjer finns tillgängliga genom att kontakta Strategisk Kapitalförvaltning AB; 08-566 301 25 alternativt info@strategiskkf.se.

Bästa möjliga resultat

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB har upprättat policy för bästa orderutförande för att säkerställa att bästa möjliga resultat uppnås i samband med att order för kunders räkning genomförs i finansiella instrument.

Om en kund lämnar en specifik instruktion ska en den instruktionen ha företräde framför vad som anges i policyn. En kunds specifika instruktioner kan således innebära att Strategisk Kapitalförvaltning inte kan vidta de åtgärder som angivits i policyn och kan därför komma att resultera i ett sämre resultat vid orderläggningen.

Policy för bästa orderutförande

Ytterligare information angående Bolagets policy för bästa orderutförande lämnas av Bolaget; 08-566 301 25 alternativt info@strategiskkf.se.

Klagomålshantering

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB eftersträvar en hög servicenivå och klagomål är något vi tar på största allvar. Är du missnöjd med hur vi har hanterat ditt ärende ber vi dig att kontakta Tord Sjöström på tord.sjostrom@strategiskkf.se. Du kan också skicka ett brev till:

Klagomålsansvarig
Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB
Kornhamnstorg 53
111 27 Stockholm

Klagomål ska behandlas effektivt och omsorgsfullt samt besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Om du önskar oberoende extern vägledning kan du vända dig till Konsumenternas Bank och finansbyrå (telefon 08-24 30 85 eller www.konsumentbankbyran.se) eller till konsumentvägledningen i din kommun (mer information: www.konsumentverket.se).

Om vi efter handläggning av ditt klagomål skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol för prövning.

Kundkategorisering

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller utför andra transaktioner på värdepappersmarknaden indelas i olika kundgrupper för att anpassa nivån på kundskyddet. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter.

Kunderna delas in i tre olika kundkategorier

 • Icke-professionell kund (vanligtvis privatpersoner och mindre företag)
 • Professionell kund (vanligtvis kreditinstitut och andra finansiella institut)
 • Jämbördig motpart (myndigheter, centralbanker och andra banker)

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB kategoriserar alla sina kunder som icke-professionella kunder, om inget annat avtalats. Kunder i denna grupp omfattas av den högsta skyddsnivån enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Detta innebär bland annat att Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB kommer att lämna information om finansiella instrument och riskerna med dessa samt information om kostnader och andra avgifter. När vi tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning gör vi en lämplighetsbedömning mot bakgrund av kundens syfte med investeringen, kundens ekonomiska situation samt kundens erfarenhet och kunskap om tjänsten.

En kund har möjlighet att under vissa förutsättningar byta kundkategori från icke-professionell kund till professionell kund. Ett byte av kundkategori till professionell kund gör att kundens skyddsnivå minskar jämfört med om kunden tillhört icke-professionell kund. För mer information om byte av kundkategori, vänligen kontakta Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB.

PuL

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med behandlingen är fullgörandet av Bolagets avtalsenliga åtaganden mot dig som kund. Detta innebär att Bolaget kommer att inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Personuppgifterna kan komma behandlas av andra bolag som vi samarbetar med för att Bolaget ska kunna utföra det uppdrag vi har från dig. Har du några frågor om detta är du välkommen att kontakta Bolagets personuppgiftsombud Louise Engström på louise.engstrom@strategiskkf.se. Enligt PuL har du rätt att begära information om- och rättelse av de personuppgifter vi behandlar. Du kan därför kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till vår adress som framgår nedan och ska vara undertecknad av dig som sökande. Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB, Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm.

Kapitaltäckning

Kapitaltäckning, kvartal 2, 2017
Q2, 2017
Kapitaltäckning, kvartal 1, 2017
Q1, 2017
Kapitaltäckning, kvartal 4, 2016
Q4, 2016
Kapitaltäckning, kvartal 3, 2016
Q3, 2016
Kapitaltäckning, kvartal 2, 2016
Q2, 2016

Revisor

Ansvarig revisor är Lüsch & Co Revision AB.

Kontrollfunktioner

Policy för regelefterlevnad
Ladda ner
Policy för riskhantering
Ladda ner

Internrevision

Agneta Bremander på Moneo AB upprätthåller idag funktionen som Internrevisor. Agneta är civilekonom, diplomerad styrelseledamot samt medlem i IIA, Internrevisorernas förening. Internrevisionens arbete ska över en tre till fyra års tid täcka in, de för verksamhetens mest väsentliga processerna och riskområdena. Internrevisionens arbete baseras på Internal Proffessional Practices Framework for Internal Auditors (IPPS).

Dokumentation

KIID-dokument

KIID SP Aktiv Trygghet
Ladda ner
Fondbestämmelser SP Aktiv Trygghet
Ladda ner
Halvårsberättelse 2016 SP Aktiv Trygghet
Ladda ner
Halvårsberättelse 2015 SP Aktiv Trygghet
Ladda ner
KIID SP Aktiv Tillväxt
Ladda ner
Fondbestämmelser SP Aktiv Tillväxt
Ladda ner
Halvårsberättelse 2016 SP Aktiv Tillväxt
Ladda ner
Halvårsberättelse 2015 SP Aktiv Tillväxt
Ladda ner

Bli kund hos oss

Våra fonder finns för närvarande tillgängliga för befintligt och nystartat sparande via Folksam fondförsäkring, Fondmarknaden.se, Nord Fondkommission och fondplattformarna Mfex och Nasdaq Nordic Fund Market.

Vid nyteckning av fondförsäkring i Folksam anger du fondernas respektive fondnummer eller namn direkt på försäkringsansökan. Om du vill flytta hela eller delar av befintligt kapital till våra fonder använder du

Folksams fondbytesblankett här.

SP Aktiv Tillväxt                              3705
SP Aktiv Trygghet                           3706

 

Anmälan portföljförvaltning

Våra portföljer finns för närvarande tillgängliga för befintligt och nystartat sparande via Folksam. För att investera i vår portföljförvaltningstjänst kontaktar du någon av de certifierade rådgivare som vi samarbetar med. Vi samarbetar enbart med rådgivare som har tillstånd av och står under Finansinspektionens tillsyn.

För att Strategisk Kapitalförvaltning ska kunna bedöma vilken portfölj som är lämplig för just dig behöver vi ställa ett antal frågor om din kunskap, erfarenhet, finansiella ställning, investeringsmål och din personliga inställning till risktagande när det gäller placeringar. Vi behöver även en kopia av körkort, id-handling eller pass.

De uppgifter som du lämnar kommer att ligga till grund för de placeringsförslag som Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB lämnar. Strategisk Kapitalförvaltning är även skyldig att avråda dig från sådana placeringar som inte bedöms vara lämpliga utifrån dina lämnade uppgifter.

Dokumentationen kommer att sparas av Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB.

Vill du komma i kontakt med Strategisk Kapitalförvaltning för vägledning når du oss på e-post info@strategiskkf.se eller telefonnummer 08 – 566 301 25.

Lediga jobb

För närvarande har vi inga lediga tjänster men vi tar gärna emot spontanansökningar på tomas.rosander@strategiskkf.se

När du vill veta mer

De vill skapa trygg och riskjusterad avkastning

Strategisk Kapitalförvaltning ger sparare tillgång till väldiversifierade och individuellt riskanpassade fondportföljer. En stor utmaning vid finansiella placeringar är att hitta rätt risknivå och att kontinuerligt följa upp investeringarna så att risknivån behålls. Det kräver kunnande, [...]

Seriös finansiell portföljteori

Så mycket bättre än ”heta tips” om fonder och aktier Simon Reinius, VD på OPM, ger exempel för att illustrera vikten av strategisk allokering av investeringstillgångar. Tänk om du ärvde en miljon 1870 – Säg [...]